Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter

 

aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. The Food Lab Store: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan It
Medsje 8, 9062 HV te Oenkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder
KvK-nummer 82737924.
2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie The Food Lab Store een
Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.
4. Partijen: The Food Lab Store en de Klant gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het
kader waarvan The Food Lab Store zich jegens de Klant heeft verbonden tot de
levering van Producten.
6. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
Producten.
7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door The Food Lab Store aan de
Klant te leveren zaken, waaronder de gembershots begrepen kunnen zijn.
8. Website: www.thefoodlabstore.nl
9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail
of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek
en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.

ARTIKEL 2

Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Food Lab
Store en iedere Overeenkomst.
2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, zijn
niet op de Overeenkomst van toepassing.
3. Vernietiging of nietigheid van 1 of meer van de bepalingen uit deze algemene
voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige
bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3

Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten
1. Elk aanbod van The Food Lab Store is vrijblijvend en onder voorbehoud van
voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. In geval van het
onverhoopt niet beschikbaar zijn van de aangeboden Producten, kan The Food Lab
Store haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de
Klant. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal
The Food Lab Store onverwijld voor terugbetaling zorgdragen.
2. Een levering dient uit ten minste 6 Producten te bestaan.
3. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van The Food Lab Store dat
een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het
moment dat de Klant het aanbod van The Food LAB Store op de daartoe door The
Food Lab Store op de Website aangewezen wijze heeft aanvaard.
5. The Food Lab Store zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het
bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
6. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of
rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe
bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst. In geval van een losse
bestelling van Producten, kan de Klant de bestelling per e-mail
(info@thefoodlabstore.nl) tot 24 uur vóór de geplande levering, wijzigen door een
andere bezorgdatum en/of -tijd op te geven. Binnen hetzelfde tijdsbestek en op
overeenkomstige wijze, kan de Klant de inhoud van de bestelling nog wijzigen, met
dien verstande dat de bestelling nog steeds uit ten minste 6 Producten dient te
bestaan. Voor het wijzigen van leveringen in het kader van Abonnementen geldt het
bepaalde in het volgende artikel. Op gewijzigde Overeenkomsten (waaronder dus
ook Abonnementen) zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van
toepassing.

ARTIKEL 4

Abonnementsvoorwaarden
1. Toekomst: Abonnementen voorzien in de regelmatige levering van Producten tegen
korting ten opzichte van losse bestellingen. De Klant kan die een abonnement kiest,
te weten, 1 levering per 2 maanden voor een periode van 6 maanden (dus 3 x ) in
het kader waarvan de Klant aanspraak maakt op de levering van een bestelling per
een overeenkomstig aantal van 6 maanden. De Klant kan een geplande
tweemaandelijkse levering evenwel uitstellen (‘pauzeren’) voor ten hoogste vier
weken; elke geplande levering kan dan ook voor ten hoogste vier weken door de
Klant worden gepauzeerd.
2. Abonnementen kunnen worden opgezegd nadat de Klant het minimale aantal
levering als bedoeld in lid 1 heeft afgenomen. Opzegging van het Abonnement door
de Klant dient te geschieden per e-mail (info@thefoodlabstore.nl). Opzeggen kan
uiterlijk tot op de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft
ontvangen. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, vindt nog één levering en
betaling plaats. Wanneer de Klant het Abonnement niet opzegt en het minimale
aantal leveringen reeds is afgenomen, wordt het Abonnement stilzwijgend
verlengd. De Klant kan onder zijn account op de Website onder “beheer
abonnement” het stilzwijgend verlengen van het Abonnement uitschakelen door
“auto renew” uit te schakelen. De Klant kan het stilzwijgend verlengen van het
Abonnement tevens per e-mail (info@thefoodlabstore.nl) uitschakelen onder
vermelding van een daartoe strekkende mededeling en ten minste zijn naam en
adresgegevens.
3. Een stilzwijgend verlengd Abonnement kan vóór elke nieuwe levering, uiterlijk tot
op de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen,
worden opgezegd.
4. De Klant kan zijn Abonnement tussentijds, vóór elke nieuwe levering, uiterlijk tot op
de dag dat de Klant de herinneringsmail als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen,
wijzigen. Zowel de abonnementsvorm (“3 Leveringen”, “6 Leveringen” of “12
Leveringen”), het aantal Producten als de smaken kunnen gewijzigd worden, met
dien verstande dat elke levering nog steeds uit ten minste 14 Producten dient te
bestaan. Onder het account van de Klant op de Website, kan de Klant het
Abonnement wijzigen onder het kopje ”wijzig abonnement”.
5. Het wijzigen van de abonnementsvorm totdat het minimale aantal leveringen is
afgenomen, is uitsluitend mogelijk als sprake is van een upgrade naar een
abonnementsvorm met een hogere leveringsfrequentie. In geval de
abonnementsvorm door de Klant wordt gewijzigd, geldt zulks als opzegging van de
oude abonnementsvorm en totstandkoming van een nieuw Abonnement, waarop
het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt.
6. Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een Abonnement.

ARTIKEL 5

Geen recht van ontbinding en retour
1. De Klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het
Burgerlijk Wetboek niet toe omdat het de levering betreft van Producten met een
beperkte houdbaarheid. Op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is
dit recht uitgesloten.
2. Ook op andere gronden dan bedoeld in het vorige lid neemt The Food LAB Store
Producten niet retour. Onverminderd de bepalingen in deze algemene
voorwaarden omtrent het pauzeren van bestellingen en het dientengevolge
vervallen van een of meerdere bestellingen, is elke bestelling bindend en kunnen de
Producten niet door de Klant worden geretourneerd, ook niet in geval de Producten
nog in goede staat verkeren.

ARTIKEL 6

Levering
1. Levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de
Klant daartoe opgegeven afleveradres.
2. Het risico van verlies, beschadiging en bederf van de Producten gaat over op de
Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn
genomen.
3. Verwacht wordt dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst kunnen
worden genomen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek. Indien de
Producten niet door of namens de Klant op het overeengekomen afleveradres
kunnen worden bezorgd, wordt getracht de Producten bij (een van de) buren af te
leveren. Met voorafgaande toestemming van de Klant, welke toestemming dient te
worden gegeven middels de bestelnotie bij het aangaan van de Overeenkomst of
het wijzigen daarvan, kunnen de Producten ook voor de deur of in een schuur
worden achtergelaten.
4. Indien aflevering niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid kan
plaatsvinden, dan wordt de bestelling mee teruggenomen en kan de Klant de
Producten eenmaal kosteloos opnieuw laten bezorgen. Indien de Klant niet voor
opnieuw leveren kiest, blijft hij de betaling verschuldigd als ware de bestelling wel
in ontvangst genomen.
5. Leveringen buiten ons eigenbereik worden bezorgd door PostNL. Deze worden
alleen op maandag, dinsdag en woensdag verstuurd met een bezorg dag van 1
werkdag heeft u het pakket op het afleveradres.
6. Op donderdag t/m zondag worden er geen pakketten verstuurd zodat we de
versheid van onze versproducten kunnen waarborgen.

ARTIKEL 7

Leveringstermijnen
The Food LAB Store streeft ernaar de overeengekomen leveringstermijnen na te komen, doch
kan daarvoor in verband met bijzondere (verkeers)omstandigheden niet altijd instaan. De
Klant dient The Food LAB Store dan ook enige marge in de levertijd te bieden, zonder dat de
Klant aanspraak maakt op weigering van de levering, ontbinding van de Overeenkomst of
schadevergoeding, met dien verstande dat indien voor het werkelijke bezorgmoment een
lager bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn dan voor het overeengekomen
bezorgmoment, de Klant aanspraak maakt op terugbetaling of kwijtschelding van het verschil.
In geval van een Abonnement is The Food LAB Store gerechtigd deze eventuele vordering van
de Klant te verrekenen met de volgende van de Klant te ontvangen betaling.

ARTIKEL 8

Onderzoek, klachten en garantie
1. The Food LAB Store garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij op grond van de door The Food LAB Store verstrekte informatie
bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de toepasselijke
wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften. Dit doet evenwel niets af aan de
dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens The Food
LAB Store kunnen doen gelden.
2. De Klant dient de Producten bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk daarna, te
(doen) onderzoeken. Hierbij dient door of namens de Klant worden vastgesteld of
de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
3. Gebreken of tekorten met betrekking tot de Producten dient de Klant onverwijld,
althans binnen twee werkdagen na de aflevering, per e-mail
(info@thefoodlabstore.nl) aan The Food LAB Store te melden, bij gebreke waarvan
de Klant zich niet meer op een gebrek of te kort kan beroepen.
4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot betaling en
verdere nakoming van de Overeenkomst onverkort bestaan.
5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten
van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 9

Overmacht
1. The Food LAB Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een
omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend en
waardoor The Food LAB Store haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet
tijdig kan nakomen.
2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend
onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden.
3. Indien The Food LAB Store bij het intreden van de overmacht situatie reeds
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen voor het
reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de
Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10

Opschorting en ontbinding
1. The Food LAB Store is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs
rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en
voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst The Food LAB Store
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de
Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend
onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant
Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is
vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de
nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat
van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd,
een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig
beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is The Food LAB Store gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De Klant is verplicht de schade die The Food LAB Store ten gevolge van de
opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
4. Indien The Food LAB Store de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele
vorderingen die The Food LAB Store nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11

Prijzen, bezorgkosten en betalingen
1. Alle door The Food LAB Store vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Voordat
de Overeenkomst wordt gesloten dan wel een levering wordt gewijzigd, wordt de
totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten
zijn afhankelijk van de plaats van aflevering en of levering binnen een bepaalde
tijdsvenster plaatsvindt.
2. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door The Food LAB Store
aangewezen wijzen, binnen de door The Food LAB Store vermelde of aangezegde
termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt in geval van een
Abonnement, het verschuldigde bedrag, per vervolgleverantie, automatisch van de
bankrekening van de Klant geïncasseerd. De Klant verstrekt daartoe bij de eerste
betaling automatisch een machtiging.
3. Zolang de Klant jegens The Food LAB Store in gebreke is met de voldoening van een
op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is The Food LAB Store
niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over
het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de
vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke
rente, indien de Klant een Consument is.
5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten,
gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan The Food LAB Store verschuldigde
bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. The Food LAB Store draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband
met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door
de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel
een andere omstandigheid die niet aan The Food LAB Store kan worden
toegerekend.
2. The Food LAB Store is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van inloggegevens
van de Klant voor toegang tot zijn account op de Website. Alle handelingen die op
het account van de Klant worden verricht, worden de Klant toegerekend.
3. The Food LAB Store staat ervoor in dat de Producten in goede staat worden
geleverd. De Klant is zelfverantwoordelijk voor het op de juiste wijze bewaren van
de Producten alsook voor het bepalen van de doeleinden waarvoor en de wijze
waarop de Producten worden geconsumeerd. The Food LAB Store is, behoudens
opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor
(letsel)schade of ziekte ontstaan naar aanleiding van de consumptie van de
Producten. Voorts is The Food LAB Store nimmer aansprakelijk voor andere
indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Mocht The Food LAB Store ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden,
aansprakelijk zijn voor enige schade, bijvoorbeeld omdat een levering door haar
schuld niet heeft plaatsgevonden, dan heeft The Food LAB Store te allen tijde het
recht deze schade te herstellen. De Klant dient The Food LAB Store hiertoe in de
gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van The Food
LAB Store ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van The Food LAB Store is beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van The Food LAB Store betrekking
heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Food LAB Store nimmer
meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op
basis van de door The Food LAB Store afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van
The Food LAB Store dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens The Food LAB
Store bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten
toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden,
door verloop van twee jaren.
7. De Klant, en met name een niet-consument, vrijwaart The Food LAB Store van
eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan The Food
LAB Store toerekenbaar is. Indien The Food LAB Store uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden The Food LAB Store zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is The Food LAB Store, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van The Food LAB Store en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van de Klant.
8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet
verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13

Algemeen klachtbeleid
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen,
onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de
gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven,
Schriftelijk te worden ingediend bij The Food LAB Store.
2. Bij The Food LAB Store ingediende klachten worden binnen een termijn van
veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere
verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord
met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een Consument, niet in onderling overleg met The Food LAB
Store kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de
geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14

Slotbepalingen
1. The Food LAB Store is gerechtigd deze algemene voorwaarden alsook haar prijzen
te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen geen betrekking hebben
op leveranties waarvan vaststaat dat zij in het kader van de Overeenkomst nog
zullen worden uitgeleverd en de uitlevering daarvan niet meer op reguliere wijze
kan worden herroepen, bijvoorbeeld door opzegging van het Abonnement door The
Food LAB Store. In het kader van Abonnementen worden de bedoelde wijzigen
uitdrukkelijk aan de Klant bekendgemaakt, met een termijn van ten minste 30
dagen vóór inwerkingtreding.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een
geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het
geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet
dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het
arrondissement van de vestigingsplaats van The Food LAB Store aangewezen om
van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
Met vriendelijke groet,
The Food LAB Store
info@thefoodlabstore.nl
0611352323